تعداد سفارش ها: 0 عدد


لیست محصولات:

نام محصول: شهد خرما


وزن خالص: 900 گرم


شرایط فروش: در بسته بندی های 18 تایی

تاریخ انقضا: 15 ماه پس از تولید


پروانه شناسه نظارت: 21/1034


قیمت هر کارتن (18 تایی): قیمت ذکر نشده است

تعداد سفارش:

نام محصول: شهد خرما


وزن خالص: 450 گرم


شرایط فروش: در بسته بندی های 24 تایی

تاریخ انقضا: 15 ماه پس از تولید


پروانه شناسه نظارت: 21/1034


قیمت هر کارتن (24 تایی): قیمت ذکر نشده است

تعداد سفارش:

نام محصول: شهد خرما


وزن خالص: 370 گرم


شرایط فروش: در بسته بندی های 24 تایی

تاریخ انقضا: 15 ماه پس از تولید


پروانه شناسه نظارت: 21/1034


قیمت هر کارتن (24 تایی): قیمت ذکر نشده است

تعداد سفارش:

نام محصول: شهد خرما


وزن خالص: دلخواه


شرایط فروش: بصورت وزنی (فله)

تاریخ انقضا: 15 ماه پس از تولید


پروانه شناسه نظارت: 21/1034


قیمت هر کیلوگرم: قیمت ذکر نشده است

وزن فــــــــــله:

نام محصول: شهد انگور


وزن خالص: 900 گرم


شرایط فروش: در بسته بندی های 12 تایی

تاریخ انقضا: 15 ماه پس از تولید


پروانه شناسه نظارت: 21/1034


قیمت هر کارتن (12 تایی): قیمت ذکر نشده است

تعداد سفارش:

نام محصول: شهد انگور


وزن خالص: 500 گرم


شرایط فروش: در بسته بندی های 24 تایی

تاریخ انقضا: 15 ماه پس از تولید


پروانه شناسه نظارت: 21/1034


قیمت هر کارتن (24 تایی): قیمت ذکر نشده است

تعداد سفارش:

نام محصول: شهد انگور


وزن خالص: دلخواه


شرایط فروش: بصورت وزنی (فله)

تاریخ انقضا: 15 ماه پس از تولید


پروانه شناسه نظارت: 21/1034


قیمت هر کیلوگرم: قیمت ذکر نشده است

وزن فــــــــــله:

نام محصول: ارده کنجد


وزن خالص: 700 گرم


شرایط فروش: در بسته بندی های 18 تایی

تاریخ انقضا: 15 ماه پس از تولید


پروانه شناسه نظارت: 21/1034


قیمت هر کارتن (18 تایی): قیمت ذکر نشده است

تعداد سفارش:

نام محصول: ارده کنجد


وزن خالص: 400 گرم


شرایط فروش: در بسته بندی های 24 تایی

تاریخ انقضا: 15 ماه پس از تولید


پروانه شناسه نظارت: 21/1034


قیمت هر کارتن (24 تایی): قیمت ذکر نشده است

تعداد سفارش:

نام محصول: عسل با موم


وزن خالص: 450 گرم


شرایط فروش: در بسته بندی های 24 تایی

تاریخ انقضا: 15 ماه پس از تولید


پروانه شناسه نظارت: 21/1034


قیمت هر کارتن (24 تایی): قیمت ذکر نشده است

تعداد سفارش:
شماره تلفن های تماس:

تلفن تماس: 09144175052
تلفن تماس: 09141026277

ایمیل های تماس:

info@shirin-shahd.ir
فرم تماس